علم اصول و فلسفه تحلیلی
35 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : نقد و نظر ) بهار و تابستان 1384 - شماره 37 و 38 )(21 صفحه - از 4 تا 24)
تعداد شرکت کننده : 0

به نظر شما مباحث الفاظ علم اصول در علم اصول چه اهمیت و نقشی دارد؟

عنوان (مباحث الفاظ) به خودی خود, تا حدّی مجمل است. گاهی با مسامحه ای کلی و اساسی, به همه مباحث جلد اول کفایة الاصول, مباحث الفاظ اطلاق می شود. برای مثال, می گویند: علم اصول, عبارت از مباحث الفاظ و ادله عقلی است. اگر مقصود از مباحث الفاظ این است, سؤال شما یک جواب دارد و اگر مقصود شما از مباحث الفاظ, مباحثی است که واقعاً به الفاظ مربوط می شود, مثل حقیقت وضع, کیفیت دلالت الفاظ بر معانی, بحث حقیقت و مجاز و امثال آن, سؤال شما جواب دیگری خواهد داشت, ولی به اجمال می توان گفت که مباحث الفاظ دخیل در علم اصول اند; بدین شکل که یا خودشان مسئله اصولی اند و یا این که از مبادی مسائل اصولی اند. ... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی