لیبرالیسم؛ حقوق و عدالت
20 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » بهار و تابستان 1382 - شماره 7 و 8 (32 صفحه - از 241 تا 272)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه لیبرالی در خصوص غایت تجربی سعادت و خیر و رفاه انسانها می‏پردازد. نخست، فرازهایی از سخنان اندیشمندان لیبرال راجع به مسائل اخلاقی، انگیزه‏ها و اهداف انسانها از منظر اندیشه لیبرالی اشاره می‏شود و سپس به طور خاص، دیدگاه هایک در باب عدالت و نقد وی از عدالت اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد. هایک معتقد است که قوانین یک جامعه آزاد باید جدای از هر دیدگاه خاصی در باب اهداف و انگیزه‏های انسانی شکل گیرد و دارای ساختاری باشد که هر فرد بتواند بدون دخالت دیگران، تا آن‏جا که ناقض آزادی آنان نگردد، اهدافش را دنبال کند و به همین دلیل، به طور کلی، با ایده عدالت اجتماعی (عدالت توزیعی) مخالف است. کلید واژگان: لیبرالیسم، خیر مشترک، نظام خودجوش، بی‏طرفی اخلاقی، نظام بازار آزاد، عدالت توزیعی، نشت اقتصادی.
آدرس اینترنتی