سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌  
نمایندگی از طرف مردم استان‌ مازندران‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه‌ قم ، دانشنامة‌ جهان‌ اسلام‌  
عضو هیات امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه‌ تحقیقات‌ کامپیوتری‌ علوم‌ اسلامی‌ 
ریاست‌ هیأت‌ امنای‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
فصلنامه پژوهشهای اصولی 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول  
1381/07/01 
ادامه دارد 
علمی-پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات مدرسه ولی عصر (عج) (قسم الدراسات و البحوث) 
بنیانگذار و مسول 
1374/01/01 
ادامه دارد 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
قوه قضائیه 
ریاست 
1388/05/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج‌ فقه‌ و اصول‌  
تدریس 
دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ قم‌ و دانشگاه‌ رضوي‌ مشهد  
مدرس 
 
 
كلام‌ جديد، فلسفه‌ تطبيقي‌ 
تدریس 
دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ قم‌ و دانشگاه‌ رضوي‌ مشهد 
مدرس 
 
 
فلسفه‌ اخلاق‌ و فلسفه‌ غرب‌  
همکاری 
قوه قضائیه 
ریاست قوه 
 
 
علمی اجرائی